แจ้งเตือนจากส่วนกลาง
04-10-2017ระบบจะปิดการบันทึกข้อมูลภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เท่านัันadmin
25-11-2016ระบบเปิดให้บันทึกข้อมูลแล้วค่ะ01010600_06
18-05-2016คู่มือการบันทึกแบบสำรวจกรอบงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)admin
14-12-2015เปิด !!! บันทึกข้อมูลในระบบฯ สามารถบันทึกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 16 ธ.ค. 58 เท่านั้นadmin
04-12-2015ปิดระบบ !!!! ปิดระบบการบันทึกข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) admin
14-08-2015ระบบเปิดบันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 01010600_04
20-07-2015ฐานข้อมูลใหม่ (ปรับปรุงรหัสหน่วยงาน)admin
16-02-2015ด่วน !! ระบบการจัดทำงบประมาณประจำปีจะปิดระบบภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 01010600_04
17-11-2014ระบบจะปิดการบันทึกข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 น. ให้สำนัก กอง กลุ่ม ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยด่วน01010600_04
05-11-2014สามารถบันทึก"ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปี 2559 ระดับสำนัก" ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 คะ admin
Page 1 of 2 (16 items)Prev[1]2Next
Power by : Good Service Computer Co.,Ltd